fbpx

Karta rejestracyjna

Skąd dowiedziałeś/-aś się o klinice Dental Sense?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dental Sense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-283), ul. Myśliwska 33a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635383, posiadająca NIP: 5851475415, REGON: 365310829.

2. Administrator przetwarza dane osobowe pacjentów, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, źródło pozyskania informacji o działalności Administratora, historia choroby, dane o stanie zdrowia i dotychczasowy przebieg leczenia.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji umowy świadczenie usług medycznych lub w celu wykonania obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury) oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Przetwarzanie w szerszym zakresie następuje również ze względu na obowiązujące przepisy prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej). Dane dodatkowe takie jak adres e-mail i telefon przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w celu ułatwienia kontaktu lub w celach marketingowych.

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, pośrednikom w świadczeniu usług medycznych, laboratorium lub innych dostawcom działającym na zlecenie Administratora danych osobowych, jednak wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz Administratora danych osobowych, związanych z usługami medycznymi lub z uzasadnionym interesem Administratora. Ponadto dane mogą być udostępniane właściwym organom państwowym świadczącym usługi medyczne.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez Administratora.

6. Ma Pan/Pani prawo:
- wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, o ile przepis prawa nie nakłada na Administratora obowiązku przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych a dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy poinformować Administratora osobiście lub wysłać e-mail na adres
e-mailowy: info@mydentalsense.com.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji usługi lub przez czas określony w powszechnie obowiązujących przepisach.

Dental Sense - Klinika stomatologiczna w Gdańsku

Dental Sense // Myśliwska

Dental Sense // Chmielna

Copyright © 2020 Dental Sense. Design: Look_Like