fbpx
Regulamin Kart Partnerskich

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady programu karty stałego klienta Dental Sense („Program”), jak również zasady wydawania i używania kart stałego klienta Dental Sense („Karty Stałego Klienta”).
 2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Dental Sense sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ul. Myśliwska 33.U1, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629489 posiadająca numer NIP: 585 147 54 15 („Organizator”).
 3. Karty Stałego Klienta będą wydawane i akceptowane przez Organizatora we wszystkich Klinikach Dental Sense na terytorium Polski. Aktualna lista klinik znajduje się na stronie internetowej: www.mydentalsense.com.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mydentalsense.com oraz w recepcjach wszystkich klinik Dental Sense.

 

II. Warunki otrzymania karty stałego klienta

 1. W celu przystąpienia do Programu oraz otrzymania Karty Stałego Klienta Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. Klient skorzystał z leczenia w jednej z Klinik Dental Sense, które to leczenie zostało zakończone sanacją jamy ustnej,
  2. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin,
  3. Klient wypełnił w sposób kompletny i czytelny formularz zgłoszeniowy w Klinice Dental Sense oraz wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.
 2. Klientem może być włącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Organizator ma prawo, bez podania przyczyny, odmówić prawa do wzięcia udziału w Programie.

 

III. Postanowienia szczegółowe

 1. Karty Stałego Klienta będą wydawane przez Organizatora Klientom, którzy spełnią warunki, o których mowa w pkt II. Powyżej.
 2. Karty Stałego Klienta są kartami imiennymi i upoważniają osobę, na którą zarejestrowana jest karta oraz nie więcej niż 5 osób imiennie wskazanych przez Klienta i zarejestrowanych jako członkowie jego rodziny do otrzymania:
  1. 10% rabatu na usługi leczenia zachowawczego lub higienizacji,
  2. 5% rabatu na pozostałe usługi Organizatora.
 3. Przez usługi leczenia zachowawczego rozumie się: leczenie próchnicy zębów, odbudowę tkanek zęba materiałami światłoutwardzalnymi (wypełnienia).
 4. Przez usługi higienizacji rozumie się zabiegi, których celem jest zredukowanie ryzyka powstawania próchnicy oraz innych chorób przyzębia. Zabiegi higienizacyjne to scaling, piaskowanie, polerowanie i fluoryzacja.
 5. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.
 6. Rabatu nie można wymienić na gotówkę.
 7. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami udzielanymi przez Organizatora.
 8. W celu uzyskania rabatu należy okazać w recepcji Kliniki Dental Sense Kartę Stałego Klienta przed skorzystaniem z usługi.

 

IV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Dental Sense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (80-283), ul. Myśliwska 33a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635383, posiadającą NIP: 5851475415, REGON: 365310829.
 2. Zakupując voucher imienny Klient podaje swoje dane osobowe lub dane osobowe innej osoby fizycznej w postaci imienia, nazwiska wraz z określeniem wartości vouchera.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, w celu zawarcia i realizacji umowy o vouchera oraz marketingu własnych produktów lub usług Administratora.
 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2 powyżej, mogą być powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych, lub innych dostawcom działającym na zlecenie Administratora danych osobowych, jednak wyłącznie w celu świadczenia przez nie usług na rzecz Administratora danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Klient ma prawo do:
  1. wglądu do swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, udostępniania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych;
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych należy wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

V. Czas trwania i rezygnacja z programu

 1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta bez podania przyczyny.
 2. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program. W tym celu zamieści odpowiednią informację na stronie www.mydentalsense.com.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie takie można złożyć osobiście w recepcji którejkolwiek z Klinik Dental Sense lub przesłać pocztą na adres Organizatora.

 

VI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji drogą pocztową na adres Organizatora: Dental Sense sp. z o.o. spółka komandytowa, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 33a/U1 lub osobiście w Klinice Dental Sense, przy czym reklamacja taka powinna być sporządzona na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Klienta, jak również wskazanie jakie działanie lub zaniechanie Organizatora jest przedmiotem reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie zarówno Klinikach Dental Sense jak i na stronie internetowej: www.mydentalsense.com. Zmiany obowiązują od daty ich opublikowania.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018.

 

Dental Sense Medicover - Centrum Stomatologiczna w Gdańsku

Dental Sense // Myśliwska

Dental Sense // Chmielna

Copyright © 2021 Dental Sense Medicover. Created by Look_Like